วิทยาลัยสารพัดช่าง
Bangkok Polytechnic College


Index ประวัติการจัดตั้ง หลักสูตร การรับสมัคร Home หลักสูตรระยะสั้นเพื่อบุคคลทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นเปิดทำการสอน 4 ประเภทวิชา คือ

-- ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี 8 แผนกวิชา ได้แก่

1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
7. แผนกวิชาเขียนแบบก่อสร้าง
8. แผนกวิชาช่างพิมพ์


-- ประเภทวิชาคหกรรม มี 5 แผนกวิชา ได้แก่


1. แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
2. แผนกวิชาช่างตัดเสื้อชาย
3. แผนกวิชาช่างเสริมสวย
4. แผนกวิชาช่างตัดผม
5. แผนกวิชาอาหาร - ขนม


-- ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม มี 4 แผนกวิชา ได้แก่


1. แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
2. แผนกวิชาช่างภาพ
3. แผนกวิชาดนตรี
4. แผนกวิชาออกแบบโฆษณา


-- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 3 แผนกวิชา ได้แก่


1. แผนกวิชาบัญชี
2. แผนกวิชาเลขานุการ
3. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์


Short-term Program

Bangkok Polytechnic College has 4 short-term programs:

-- Industrial subject has 8 categories:
1. Engine subject
2. Mechanical Industrial subject
3. Metal Joint subject
4. Electrical subject
5. Electronic subject
6. Refrigeration subject
7. Construction Drawing subject
8. Printing and Publishing subject


-- Home Economics subject has 5 categories:
1. Dressmaking subject
2. Tailor subject
3. Hairdressing and Beauty subject
4. Hair-cutting subject
5. Food and Dessert subject


-- Handicrafts subject has 4 categories:
1. Handicrafts subject
2. Photographic subject
3. Music subject
4. Advertising subject


-- Commercial subject has 3 categories:
1. Accounting subject
2. Secretarial subject
3. Computer subjectIndex ประวัติการจัดตั้ง หลักสูตร การรับสมัคร Home หลักสูตรระยะสั้นเพื่อบุคคลทั่วไป